Ρ, ρ (назва: ро, па-грэцку: ρω) — 17-я літара грэцкага альфабэту.

Ρ
Ρ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

У сыстэме грэцкага альфабэтнага запісу лікаў мае лікавае значэньне 100. Паходзіць ад фінікійскага знаку «рош». Ад знаку «ро» паходзяць лацінскі знак R і кірылічны Р.