Ν, ν (назва: ню, таксама ні; па-грэцку: Νυ)) — 13-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 50. Паходзіць ад фінікійскага знаку — Нун. Ад знаку «ню» паходзіць лацінскі знак N і кірылічны Н, а таксама іх вытворныя.

Ν
Ν
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Новагрэцкая назва — ні (νι).

Глядзіце таксама

рэдагаваць