Φ, φ (назва: фі, па-грэцку: Φι) — 21-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 500.

Φ
Φ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

У малога знаку напісаньне дваякае: φ і ϕ; правапіснага значэньня адрозьненьне не нясе.

У найстаражытных варыянтах грэцкага алфабэту знак фі адсутнічаў.

Глядзіце таксама рэдагаваць