Χ, χ (назва: хі, па-грэцку: Χι) — 22-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 600. У найстаражытных варыянтах грэцкага алфабэту гэтага знаку не было. Ад знаку Хі паходзіць кірылічны знак Х.

Χ
Χ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Глядзіце таксама рэдагаваць