Θ, θ (назва тэ́та або фіта, у старабеларускай і царкоўнаславенскай мовах Θита; па-грэцку: Θήτα) — восьмая літара грэцкага альфабэту, у сыстэме грэцкіх лічбаў мае значэньне «9». У адрозьненьне ад знаку таў перадае ня цьверды, а шчылінны гук «Тх».

Θ
Θ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Глядзіце таксамаРэдагаваць