Β, β (назва: бэта, па-грэцку: Βήτα) — 2-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 2. Паходзіць ад фінікійскага знаку — бэт, што ў перакладзе азначае «дом». Ад знаку «бэта» паходзяць лацінскі знак B і кірылічны В.

Β
Β
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Глядзіце таксама Рэдагаваць