Μ, μ (назва: мю, таксама мі; па-грэцку: Μυ) — 12-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 40. Паходзіць ад фінікійскага знаку — мэм. Ад знаку «мю» паходзяць лацінскі знак M і кірылічны М. Новагрэцкая назва — мі (μυ або μι).

Μ
Μ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Глядзіце таксама

рэдагаваць