Ͱ ͱ, Гэта — адна з назваў грэцкага знаку Эта, выгляд зыходнага вымаўленьня гэтага слова ў старажытнагрэцкай мове найбольш правільны варыянт, з пункту гледжаньня паходжаньня. У старым грэцкім алфабэце таксама сустракаўся асобны выгляд знаку Эта, які прынята так называць.

Ͱ
Ͱ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

У старажытнагрэцкай мове Гэта прамаўлялася як доўгі напаўадкрыты пярэдні галосны /гэ/.

Глядзіце таксама рэдагаваць

Вонкавыя спасылкі рэдагаваць